Inleiding
Deze beschrijving is bedoeld voor bedrijven en organisaties die in het kader van de Participatiewet en Banenafspraak personen in dienst (willen) nemen én voor UWV en gemeenten.

Uitgangspunten
Als een door het UWV erkende uitvoerder van sociale activering en jobcoaching dienen we het toeleidingstraject voor de Participatiewet overeenkomstig de bedoelingen van de opdrachtgevers af te stemmen. We onderscheiden vier belanghebbenden in deze trajecten.

  • De kandidaat (arbeidsgehandicapte)
  • Bedrijf of organisatie waar geplaats wordt
  • UWV of gemeenten (financier)
  • Werktraject Noord-Holland (samenwerkingspartners)

De kandidaat
Voor de kandidaat dienen we een overzichtelijke route te schetsen. De structuur is eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen voor de kandidaat en diens sociale netwerk. Ze krijgen slechts eenmaal met het proces te maken. Kandidaten zijn doorgaans onwetend, onervaren en afhankelijk van onze werkwijze.

Organisaties
Organisaties waar we kandidaten kunnen plaatsen, vragen om coördinatie en afstemming. Daarnaast stellen ook zij een eenvoudige en consequent uitgevoerde werkwijze zeker op prijs. Zeggen wat je doet en altijd doen wat je zegt, is belangrijk. Opdrachtgevers zoals deze komen te voet en gaan te paard.

UWV en gemeenten
Aan UWV en gemeenten moeten we formeel verantwoording afleggen voor de met onze erkenningen voor sociale activering (SA), re-integratietrajecten (IRO) en jobcoaching behaalde en niet behaalde resultaten. De jobcoachlicentie is een verhaal apart. We zijn erin geslaagd om ondanks de zeer strenge criteria van het UWV een licentie te verkrijgen. De uitvoering zal conform de strenge eisen van UWV en gemeenten uitgevoerd en geregistreerd worden.

Werktraject Noord-Holland
Zowel intern als in de samenwerking met collega bedrijven en ZZP’ers, geldt daarom dat fouten maken in het jobcoachportaal tot uitsluiting leidt. Met het oog op samenwerking en groei, lijkt het helder dat beleid duidelijk geformuleerd te hebben. Voor de uitvoering van andere erkenningen leggen we de lat hoog. We willen tot de beste bedrijven in de regio behoren! Daarom is het van belang altijd te handelen in de betekenis en in de geest van de wetgever en uitsluitend verstandig te werk te gaan.

Procedure
Een methodisch verantwoorde procedure is onderverdeeld in de volgende fasen:

  • Sociale activering
  • Proefplaatsing met jobcoaching
  • Succesvolle plaatsing
  • Vervolg begeleiding met jobcoaching
  • Afsluiten traject

Sociale activering
Voor sociale activering geldt dat het de bedoeling is om kandidaten die nog niet bemiddelbaar zijn beter toe te rusten ten aanzien van praktische en sociale vaardigheden. Er is een programma met de verkenning van een bedrijf en indien nodig een training zoals ‘Ik wil aan het werk’. Een van de beoogde resultaten is dat de kandidaat door de toegenomen vaardigheden ook meer zelfvertrouwen krijgt en aldus beter in staat is om eenvoudige problemen op het werk zelfstandig op te lossen. (We dagen UWV en gemeenten uit om nog niet bemiddelbare kandidaten naar ons te verwijzen.)

Proefplaatsing…
Pas als de SA-fase inhoudelijk succesvol afgesloten zal worden, kan er bij UWV (AD) of gemeente (klantmanager) een proefplaatsing aangevraagd worden. De kandidaat is goed toegerust en heeft een duidelijke keuze gemaakt voor werkzaamheden in de branche waarvoor de proefplaatsing wordt aangevraagd. Een proefplaatsing duurt maximaal twee maanden.

… met jobcoaching
Parallel kan er in het jobcoachportaal jobcoaching voor een proefplaatsing aangevraagd worden. Daartoe krijgen collega’s van Werktraject Noord-Holland toegang om een nogal omvangrijk formulier in te vullen. Er moet naast het formuleren van doelen ook gekozen worden voor een percentage jobcoaching van 5-10-15% van de gewerkte uren van de kandidaat. Als de aanvragen proefplaatsing en jobcoaching gehonoreerd worden, kunnen de jobcoachtaken beginnen. De jobcoach vult in het jobcoachportaal de gewerkte uren in. Na accordering door een daartoe bevoegde collega, worden de uren digitaal verzonden en door UWV of gemeente betaald.

Succesvolle plaatsing
Als binnen de termijn van (maximaal) twee maanden proefplaatsing alle betrokkenen tevreden zijn over de behaalde resultaten, dan wordt de proefplaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. De loonwaarde van de kandidaat wordt door de AD of klantmanager in overleg met werkgever en jobcoach vastgesteld. Er wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten.

Vervolgbegeleiding met jobcoaching
Na afsluiting van de fase van jobcoaching tijdens de proefplaatsing kan er een vervolgperiode van zes maanden jobcoaching aangevraagd worden. In totaal kan er zesmaal een periode van een halfjaar jobcoaching aangevraagd worden.

Afsluiten traject
Na een periode van drie jaar wordt de kandidaat geacht met begeleiding van zijn/haar collega’s op de werkvloer te kunnen functioneren. In de praktijk wordt dat punt idealiter eerder bereikt, omdat we dan kwalitatief en kwantitatief een goed resultaat behalen.

Werktraject Noord-Holland © (30-09-2015)

Harm Akkermans
Loet Spaanstra

Share